เน้นการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมจริยธรรม

โรงเรียนบ้านหนองขาม ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ได้จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนชั่วคราว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2501 แบบโรงนา เสาไม้จริง เครื่องบนไม้ไผ่ มุงด้วยหญ้าคา ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 20 เมตร นายจันทร์ วิถี อดีตผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำในการก่อสร้าง
ครูที่มาสอนคนแรก คือ นายซอ มหาทรัพย์ มีนักเรียนทั้งหมด 40 คน
พ.ศ. 2505 ได้งบประมาณซ่อมแซม 3,600 บาท ชาวบ้านร่วมกันปลูกสร้างอาคารใหม่ มีพระอธิการแหลม กิติสาโร อดีตเจ้าอาวาสวัดรางบัว เป็นผู้อุปการะ สร้างแบบ ป.1 จ จำนวน 2 ห้องเรียน ปลูกในเนื้อที่ของโรงเรียนที่ได้จัดจองไว้ 25 ไร่ ตามหลักฐาน ส.ค.1 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนด
15 พฤศจิกายน 2511 ได้ย้ายอาคารมาอยู่ในที่ใหม่ เนื่องจากอาคารเรียนเดิม คับแคบ โดยได้งบประมาณ 45,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนอีก 3 ห้องเรียน
พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ ป.1 ก จำนวน 3 ห้องเรียน งบประมาณ 450,000 บาท
พ.ศ. 2525 ได้งบประมาณสร้างโรงอาหาร 1 หลัง แบบ 312 งบประมาณ 150,000 บาท
พ.ศ. 2528 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แทนอาคารเดิม แบบ สปช.102/2526 จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ 557,000 บาท
พ.ศ. 2530 ได้งบประมาณสร้างห้องสมุดจากผู้ปกครองนักเรียน 1 หลัง แบบเขียนเอง เป็นเงิน 65,000 บาท
พ.ศ. 2537 ได้งบประมาณสร้างอาคารเด็กเล็ก(เรือนมหาบัว)จาก คุณอุไรลักษณ์ มหาคุณ เป็นเงิน 175,600 บาท
พ.ศ. 2549 ต่อเติมอาคารเด็กเล็กอีก 1 ห้อง ได้งบประมาณจาก คุณสมเกียรติ วิจิตพนมศิลป์ 160,000 บาท ปรับเปลี่ยนห้องเด็กเล็กเป็น ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสำนักงานโรงเรียน
ปัจจุบัน นายมนัส เปล่งวิทยา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ครู 8 คน ภารโรง 1 คน

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ระเบียบปฏิบัติการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ระเบียบปฏิบัติ


1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้บริหารโรงเรียน
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิด

คุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ
อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
5. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับ
ที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย
6. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียน
จัดไว้ให้
7. การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรก
ที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
8. ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติ
ตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลอง
ปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
10.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที
ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง
11. นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
12. นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง
และวันปัจฉิมนิเทศ
13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารือ เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำ
ทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยฝึกต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
14. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไป
ค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทรายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
15. ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุง
ตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคเรียนนั้น

เบื้องหลังของคนคือความดีและความเลว

Backgrounds FreeGlitters.Com